KVKK Aydınlatma Metni

TÜSİDAM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi (“Tüsidam”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tüsidam tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Tüsidam, Türkiye ekonomisinin ve milli toplumsal yapısının teknoloji vasıtasıyla üst seviyelere çıkmasını sağlayabilmek için çalışmalar yürütmektedir. Tüsidam, bu bağlamda çalışan, gönüllü eğitmen, öğrenci ve potansiyel çalışanların kişisel verilerini işlemektedir. İşlenen kişisel veriler KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verileri işleme amaçlarımız aşağıda detaylandırılmıştır;

 • Veri Sorumlusu olan müşterilerimizle yaptığımız sözleşmelere istinaden veri sahiplerine hizmet verilmesi,
 • Tüsidam ‘in yürütmekte olduğu “81 İlde 81 Siber Kahraman” projesi kapsamında, öğrenci başvurularının alınabilmesi ve uygun görünen öğrencilerin projeye dahil edilebilmesi, iletişimin sağlanabilmesi amacıyla öğrencilerin kişisel verilerini işlemektedir. Kişisel verileri işlenen öğrencilerden potansiyeli yüksek görünen öğrencilerin yeterliliğinin arttırılabilmesi ve istihdamının sağlanabilmesi için kişisel veriler işlenmektedir.
 • Tüsidam ‘ın sponsoru olduğu “Hackİstanbul” projesi kapsamında, yetkin olan öğrencilerin belirlenebilmesi, iletişimlerin sağlanabilmesi ve ulusal yarışmalara “Hackİstanbul” olarak katılımların sağlanabilmesi için potansiyel öğrencilerin kişisel verilerini işlemektedir.
 • Siber Dönüşüm Platformu çalışmalarının yürütülebilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için katılımcıların kişisel verileri işlenmektedir.
 • Tüsidam ‘ın yürüttüğü projelerde koordinasyonların sağlanabilmesi için çalışanlarımızın kimlik ve iletişim verileri işlenmektedir.
 • Ayrıca Tüsidam ‘ın verdiği hizmetlerde yer almak isteyen gönüllü eğitmenlerin yeterliliklerinin değerlendirilebilmesi ve iletişimin sağlanabilmesi için kimlik, iletişim ve mesleki bilgileri işlenmektedir.
 • Tüsidam ‘ın sponsoru olduğu ulusal proje ve yarışmalarda; fiziksel güvenliğin sağlanabilmesi, iletişimin sağlanabilmesi ve yetkili kurumların taleplerinin yerine getirilebilmesi için tüm katılımcıların talep edilen kimlik, iletişim, fotoğraf ve mesleki bilgileri talep gelmesi durumunda yetkili kamu kurum ve kuruluşları aktarılabilmektedir.
 • Tüsidam ‘ın yürüttüğü projelerin tanıtımlarının yapılabilmesi için katılımcıların fotoğraf ve video kayıtları Tüsidam ‘ın sahip olduğu web sayfalarında yayınlanabilmektedir.
 • Tüsidam ’in yürüttüğü ve sponsor olduğu projelerde, Tüsidam bünyesinde ileriye dönük aktif rol alabilecek öğrenci ve adayların tespiti için potansiyel çalışanların performans kriterleri ve iletişim bilgileri işlenmektedir.
 • Çalışanlarımızın insan kaynakları süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi, çalışanlarımızın kanunların öngördüğü haklarının ve diğer yan haklarının tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için,
 • Çalışan adayları ve stajyerlerinin başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, iş görüşmelerinin daha etkin yürütülebilmesi ve ileriye dönük çalışan adayları ve stajyerler ile iletişimin sağlanabilmesi,
 • Tüsidam ‘in faaliyetlerine ilişkin organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi ve gerekli duyurular sonucunda, ilgili projede yer almak isteyen öğrencilerin kişisel verileri toplanmaktadır.
 • Tüsidam ‘a başvuru yapan öğrencilerin uygunluğunun tespiti için referans bilgileri talep edilmekte ve gerek görülmesi durumunda referanslar aranabilmektedir.
 • 81 siber kahraman kapsamında öğrencilerden aldığımız kişisel bilgileri yeni eğitim ve organizasyonların duyurulması için kullanmaktayız. Bunun yanında proje kapsamı ağırlıklı olarak lise öğrencilerini kapsadığı için bazen eğitimlerde öğrenci olduklarını kanıtlamaları için öğrenci belgesi veya denk belgeler talep edilmektedir. Ayrıca öğrencilerden talep ettiğimiz, yaşadıkları şehir bilgileri gibi demografik bilgileri de kendi istatistiklerimizde kullanmak için işlemekteyiz.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi ile ilgili tüm taleplerinizi Tüsidam ‘ın oluşturmuş olduğu Kişisel Veri Başvuru Formu ‘nu kullanarak yapabilirsiniz. Kişisel veri sahiplerinden herhangi bir talep gelmemesi durumunda verileriniz azami on yıl sonunda silinmekte, imha edilmekte yada anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Öğrenci ve potansiyel çalışanların ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Tüsidam, faaliyetlerini yürütebilmek için resmi kamu kurum ve kuruluşları ve iş birliği yaptığı iş ortakları ile paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Tüsidam bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

 1. ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Tüsidam bünyesinde çalışanlar, gönüllü eğitmen, öğrenci, potansiyel çalışan ve referansların kişisel verileri barındırılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; Tüsidam ‘ın yürüttüğü projelerin web sitelerinde online form kullanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Tüsidam ’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Tüsidam tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Tüsidam tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

 1. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

 • Tüsidam İrtibat Bilgileri;

Veri Sorumlusu: Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi

 

Kişisel verileriniz için başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Yöntem Adres Detay
Adrese elden yapılan başvuru Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Astoria AVM No:127 b2-02 Şişli/İstanbul İlgili kişinin “Kişisel Veri Başvuru Formu” nu doldurup, Kişisel verileriniz ile ilgili işlemin yapılmasını istediğiniz Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.
Noter aracılığı ile başvuru Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Astoria AVM No:127 b2-02 Şişli/İstanbul İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “Kişisel Veri Başvuru Formu” nu iadeli/taahhütlü olarak belirtilen adrese göndermesi veya noter tarafından belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.